diumenge, de juny 01, 2008

Caminem per esbargir-nos. Afmmos.

Avui 1 de juny s'ha portat a terme la fantàstica activitat de "Caminem per esbargir-nos". Aquesta es la 9 edició d'aquesta popular caminada organitzada per Afmmos Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona.

Aquí hi podeu trobar el recorregut que hem fet


View Larger Map


Hi aquí més informació sobre la jornada.


dimecres, de febrer 20, 2008

Informe al Parlament del Síndic de Greuges - 2007

Podeu trobar la darrera versió de l'informe del Síndic de Greuges al Parlament referent a l'activitat del 2007.

Hi ha diverses referències a millores en salut mental.

Per trobar-les totes, obriu el document i poseu "salut mental" en el cercador del programa Adobe de descàrrega dels pdfs.

El document el podeu trobar aquí.

Tot i que en el document hi ha diverses referències a salut mental, per la vostra facilitat a continuació copio el capítol específicament dedicat a aquest tema.


9.4. Salut mental
Per mitjà de diverses actuacions d’ofici
iniciades pel Síndic en l’àmbit de la salut
mental, s’ha avaluat l’efectivitat de la
tutela integral de la salut dels ciutadans
amb malalties mentals.
La preocupació permanent del Síndic per
la salut mental ha estat una constant en
els seus informes al Parlament. S’han
investigat els aspectes rehabilitadors i
d’inserció laboral dels malalts mentals. Se
n’han avaluat els aspectes clínics i
sanitaris, així com també la possible
vulneració de drets fonamentals, amb
motiu d’ingressos involuntaris en
determinats centres psiquiàtrics.
S’han avaluat les condicions assistencials
de diversos centres i s’ha recomanat als
poders públics que es corregeixin les
deficiències observades i que s’atenguin
les necessitats més peremptòries, sobretot
en la millora de la coordinació
interdepartamental, l’equitat territorial en
recursos i serveis i el desplegament dels
serveis comunitaris i assistencials
alternatius a l’hospitalització. S’ha
investigat, amb motiu de les queixes de
diverses associacions de malalts mentals i
familiars, l’adaptació dels recursos
existents a les necessitats dels malalts en
determinades zones del territori i s’ha
analitzat la proposta de modificació de la
Llei d’enjudiciament criminal, per tal com
podia restringir els drets dels malalts, i la
proposta, avui paralitzada, de modificació
del projecte de la Llei de jurisdicció
voluntària, la qual pretenia el mateix
propòsit.
Durant l’any 2007 la majoria de les queixes
han estat motivades per la impossibilitat
d’ingressar a les places de mitjana i llarga
estada dels centres psiquiàtrics, i per la
denegació dels serveis de llars residencials
i pisos assistits. Per això, a fi d’analitzar la
diversa problemàtica en aquest àmbit,
s’obrí una actuació d’ofici que recollia les
consideracions següents.
El Síndic va recordar al Departament de
Salut que les seves actuacions s’han de
basar en la plena integració de la salut
mental en el sistema sanitari general, amb
una equiparació total del malalt mental a
les altres persones que necessitin serveis
sanitaris i socials, d’acord amb el que
disposa l’article 20 de la Llei general de
sanitat, de 25 d’abril de 1986. També va
recordar que la problemàtica no ha canviat
gaire respecte d’anys anteriors, ja que les
queixes continuen reflectint les dificultats
de les persones amb malaltia mental per
accedir a un tractament i un suport
integrals i adequats a les seves necessitats.
Tant els pacients com les seves famílies,
molts encara estigmatitzats, continuen
denunciant la manca de dispositius i de
tractaments continuats i adequat,
necessaris per a la rehabilitació
sociolaboral i la reintegració a la societat.
Així, s’han indicat al Departament que, tot
i la notable ampliació de recursos en
aquest àmbit, és evident que aquests
continuen sent insuficients per aconseguir
la satisfacció dels familiars i la
rehabilitació, la reinserció social i la
integració laboral dels afectats, ja que la
desinstitucionalització dels hospitals
psiquiàtrics monogràfics, legalment
establerta, ha comportat que
l’internament dels afectats sigui cada
vegada més curt i el retorn del malalt a la
família i a la comunitat sigui sense
garanties de continuïtat dels tractaments,
per manca de recursos comunitaris, de
pisos assistits, d’atenció domiciliaria i
d’insuficients equips psicoterapèutics i
centres rehabilitadors.
Han estat diverses les queixes
d’associacions i de federacions de malalts i
dels seus familiars que exposaven els
problemes esmentats i reclamaven el
desplegament del nou Pla director de salut
mental i addiccions, i la posada en marxa
del Pla Integral de salut mental. Així
mateix, denunciaven la manca de places i
de dispositius per a ingressos de llarga
estada, quan el cas ho requeria, i
demanaven la millora de l’aplicació del
Protocol d’actuació per a l’atenció a les
urgències, el trasllat i els ingressos
involuntaris urgents de persones amb
malalties mentals, l’aplicació del qual es
qüestionà amb motiu de la mort d’un
pacient.
La manca o la mala gestió de recursos
assistencials i socials poden provocar
desatenció i malmetre els drets de les
persones amb problemes de salut mental.
Per això, el Síndic va recomanar que
272
s’agilités l’aprovació del Pla d’atenció
integral a les persones amb problemes de
salut mental. Així mateix, va suggerir el
seguiment dels compromisos i els
objectius relacionats en el Pla director de
salut mental i addiccions, tot impulsant i
desenvolupant les actuacions necessàries
per millorar l’atenció als afectats, d’acord
amb els criteris de planificació i
d’adequació de serveis en el territori
establerts en el mapa sanitari per al
període 2006-2009.
També, es va suggerir que es continuessin
implantant arreu del territori els
programes iniciats, el desplegament
territorial del projecte de lluita contra la
depressió i de prevenció del suïcidi a tots
els municipis, així com l’impuls de la resta
de programes i plans —com ara el Pla de
serveis individualitzats (PSI)— la
potenciació dels serveis de rehabilitació
psicosocial i de les unitats polivalents,
entre altres, a fi de preservar l’equitat
territorial i els drets de tots els afectats.
Cal que el
desplegament del
projecte de lluita
contra la depressió i la
prevenció del suïcidi
s’estengui a totes les
regions sanitàries
Finalment, es va recomanar corregir la
situació de manca de places a Catalunya,
perquè els malalts que les necessitin per
prescripció facultativa puguin accedir a un
dispositiu de la xarxa d’atenció pública de
llarga estada adequat a les seves
necessitats.
El Departament de Salut correspongué als
suggeriments del Síndic indicant les
actuacions i les accions que s’estan duent
a terme per mitjà del Pla director de salut
mental i addiccions i, així mateix, informà
de les actuacions sobre la mitjana i llarga
estada psiquiàtrica i sobre la previsió del
Pla integral per a l’atenció a les persones
amb problemes de salut mental.
Pel que fa a les accions derivades del Pla
director de salut mental i addiccions,
informà del consens amb les entitats més
representatives del sector i la definició de
les bases del model a desenvolupar, com
ara la integració, la continuïtat
assistencial, un model d’atenció
comunitari, preventiu i proactiu, i
l’establiment dels criteris de planificació
dels serveis en el territori, que s’hauran de
desenvolupar en el període de 2006-2015.
Així mateix, pel que fa a la informació
referent a la mitjana i llarga estada
psiquiàtrica, indicà que en els
departaments de Salut i d’Acció Social i
Ciutadania s’està treballant en un Pla
estratègic de la reconversió de les unitats
de mitjana i llarga estada dels hospitals
monogràfics per d’adequar-la a les
necessitats dels pacients, integrar les
persones amb discapacitat a la xarxa de
l’ICASS, reconvertir els llits MILLE en
unitats de rehabilitació intensiva en el
territori i l’externament de pacients amb
necessitats residencials. En aquest sentit,
ja s’han planificat en el territori unitats
polivalents que inclouen recursos sanitaris
(llits de subaguts i rehabilitació intensiva) i
socials (residències) que permeten
l’atenció a les persones el més a prop
possible del seu entorn social i familiar.
Finalment, pel que fa al Pla integral per a
l’atenció a les persones amb problemes de
salut mental, pendent encara d’aprovació
per part del Govern de la Generalitat, es
defineix aquest com un instrument que
pretén potenciar la cooperació
interdepartamental i intersectorial, amb la
implicació de nou departaments de la
Generalitat i altres institucions,
associacions i organismes.
El Síndic va analitzar els diferents
informes tramesos, dels quals es
desprenen, sens dubte, l’avenç en
l’elaboració consensuada de les línies
estratègiques en salut mental i addicions,
la fixació dels objectius d’atenció i les
accions per assolir-los, així com els serveis
i els equipaments posats en marxa des de
l’any 2004. També es va prendre nota de la
implantació de programes, l’inici i
l’execució de projectes, i l’adopció de
mesures per desplegar plans i serveis, a fi
de potenciar un model més actiu tot
optimitzant el comunitari.
A partir d’aquí, el Síndic va suggerir que es
continués desenvolupant el mapa
273
establert en el període 2006-2015. Per
garantir una atenció adequada i efectiva
als afectats i la implantació dels serveis en
el territori, va recomanar que el Govern
agilités l’aprovació del Pla d’atenció
integral a les persones amb problemes de
salut mental “amb calendari i dotació
pressupostaria garantida”, a fi de potenciar
la cooperació interdepartamental i
intersectorial
Pel que fa al Pla director de salut mental i
addiccions, es va recomanar que se
seguissin escrupolosament els
compromisos i els objectius que s’hi
relacionen, tot impulsant i desenvolupant
les actuacions necessàries per millorar
l’atenció als afectats, d’acord amb els
criteris de planificació i d’adequació de
serveis en el territori establerts en el mapa
sanitari per al període 2006-2009.
Cal difondre el Protocol
d’actuació per a
l’atenció de persones
amb malaltia mental
També, s’ha suggerit que es continuï
implantant el programa salut i escola
perquè cobreixi el màxim nombre
d’alumnes possible; que la formació
específica als equips de pediatria del
protocol del nen sa sigui el més extens
possible; que el desplegament territorial
del projecte de lluita contra la depressió i
de prevenció del suïcidi s’estengui a totes
les regions sanitàries, ja que només s’està
desenvolupant al districte de l’eixample
dret i s’ha iniciat a Sabadell; que s’impulsi
el desplegament de la resta de programes i
plans iniciats a més centres de salut i a
més zones del territori, perquè arribin al
màxim nombre de persones, com ara el
Programa d’atenció precoç a les persones
amb trastorns psicòtics incipients, el Pla
d’atenció integral a persones sense sostre i
trastorns mentals a la ciutat de Barcelona i
el Pla de serveis individualitzats (PSI); i que
es potenciïn els serveis de rehabilitació
psicosocial i els de les unitats polivalents.
Així mateix, ha recomanat que caldria
difondre i publificar el protocol d’actuació
per a l’atenció a les urgències, els trasllats
i els ingressos involuntaris urgents de
persones amb malaltia mental, a fi de
garantir la informació i el suport als
malalts i a les seves famílies.
La reconversió de les
unitats de mitjana i
llarga estada dels
hospitals monogràfics
ha de concloure al més
aviat possible
Finalment, quant a la mitjana i llarga
estada psiquiàtrica ha suggerit que s’acabi,
com més aviat millor, la reconversió de les
unitats de mitjana i llarga estada dels
hospitals monogràfics, atès el retard i la
lentitud en la implantació del model de
psiquiatria comunitària, amb centres de
rehabilitació comunitària, hospitals de dia,
residències i pisos assistits, insuficients
per cobrir, des de fa anys, la demanda
assistencial. Així, ha recomanat que,
mentre es produeixi la reconversió
hospitalària, es garanteixi l’atenció de
llarga estada als malalts que necessitin un
ingrés psiquiàtric i mèdic continuat i es
pugui ingressar qualsevol malalt que
necessiti unitats MILLE de la xarxa pública;
i en cas que no sigui possible, se suggereix
que s’estudiï la possibilitat d’ingressar els
afectats en centres privats, amb el dret a
rescabalar-se de les despeses ocasionades
per l’esmentat ingrés i a càrrec del Servei
Català de la Salut.
Actuacions més significatives
Codi Assumpte
A/O 02674/07 Problemàtica general sobre
l’atenció psiquiàtrica i salut
mental
Q 02106/07 Manca de places de mitjana i
llarga estada (MILLE)
Q 02552/07 Dèficits en els serveis MILLE
Q 15824/06 Manca de recursos hospitalaris
de llarga estada

dilluns, d’abril 23, 2007

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn)

l Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn) fa efectiva la cooperació entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit dels serveis socials. Constituït el 2006 com a ens públic, té per finalitat la direcció i coordinació de la xarxa de serveis socials de Barcelona, mitjançant la planificació, el finançament i l'avaluació d'aquests, d'acord amb el que estableix la Carta Municipal de Barcelona.

El CSSBcn, com els consorcis ja existents a la nostra ciutat en els àmbits sanitari, educatiu i de l'habitatge, s'ha creat per fer possible una gestió conjunta dels serveis socials públics, amb una visió global i integradora que faciliti l'accés a la prestació social a tots els ciutadans i ciutadanes amb criteris d'equitat, proximitat i universalitat.


http://www.cssbcn.cat/presentacio.html

dimecres, d’abril 11, 2007

El Pais: Los problemas de los enfermos psiquiátricos

REPORTAJE: Los problemas de los enfermos psiquiátricos

Manicomios sin muros

En un Estado de bienestar, la salud mental debiera ser un capítulo más de la asistencia sanitaria general

JOSÉ MARTÍ GÓMEZ 04/04/2007

Vota
Resultado 1 Puntos2 Puntos3 Puntos4 Puntos4 1/2 Puntos 14 votos
Imprimir Enviar

A modo de prólogo, manifiesto en defensa de los derechos sociales de personas con trastornos mentales: "Los colegios profesionales, entidades y asociaciones de afectados vinculados con el ámbito de la salud mental expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que las personas con trastornos mentales severos puedan ser excluidas del ejercicio de los derechos sociales reconocidos por la ley estatal 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia publicada en el BOE el 15 de diciembre del 2006".

Entre desengaño y falta de recursos, la reforma recae sobre las familias de los enfermos

Andalucía ha cerrado sus manicomios y Cataluña los mantiene abiertos

"No se puede planificar sin contar con las familias y las personas afectadas, que son las que más saben de su día a día"

Se estima que el 27% de los europeos adultos sufren al menos una forma de alteración psíquica en alguna época de su vida

"Dedico esta canción a la gente que ayer no me comprendió". (Mensaje de un enfermo mental en Radio Nikosia, que emite con el indicativo Abajo las Murallas).

Hace 25 años los muros de un manicomio histórico de Barcelona se derribaron en medio de gran tensión. Uno de los hombres claves del urbanismo municipal de la época reconoció con sinceridad, en el curso de un acto en el que pasados cinco lustros se rememoraban aquellos hechos, que él, como urbanista, no vio entonces la problemática de los enfermos mentales, sino que en el entorno del inmenso terreno del manicomio había un área reurbanizable que podía potenciar un barrio desvertebrado: "Vi planos; no me di cuenta de que dentro de los planos había seres humanos", reconoció con humildad.

El psiquiatra Josep Clusa estuvo en la batalla de hace 25 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Clusa opina que se avanzó en la impugnación del manicomio, institución asilar de la época clásica, proceso que en España, con retraso, confluyó en los años sesenta y setenta con la lucha contra la dictadura, insertándose en el amplio abanico de lo que fueron movimientos democratizadores.

Cuenta el doctor Clusa que inspirándose en la psiquiatría de orientación psicoanalítica de influencia francesa, la corriente psicosocial anglosajona y el movimiento antipsiquiátrico, sobre todo italiano, de corte humanitario y político, a partir de los años ochenta se puso en marcha en nuestro país una red de recursos a nivel de atención ambulatoria, hospitalaria y rehabilitadora para hacer posible la salida de muchos de los internados en los manicomios y el mantenimiento o reincorporación a su domicilio familiar, lo más pronto posible, de los nuevos enfermos mentales.

Hoy la problemática es otra. Si la generación de los años sesenta y setenta luchó contra el manicomio como institución total que, al igual que los cuarteles, las prisiones, los conventos... uniformaban al individuo haciéndole perder su personalidad, las generaciones que hoy están implicadas en el problema de la salud mental luchan por hacer realidad el sueño de la Europa de la posguerra: la enfermedad mental como un capítulo más de la salud dentro del Estado de bienestar.

Decirlo es una cosa. Hacerlo realidad, otra muy distinta. La gran reforma se ha encontrado con dos problemas: el despliegue de la red no ha contado con financiación suficiente y los órganos gestores se han visto influenciados por ideología, política y técnica, lo que ha llevado a que se desarrolle una red con deficiencias, poco equitativa, que no facilita un proceso psicoterapéutico individualizado y ha hecho recaer en exceso sobre las familias el peso del soporte al enfermo en su vida cotidiana.

La reforma no ha sido uniforme en la España del Estado de las autonomías. Andalucía ha cerrado sus manicomios y Cataluña los mantiene abiertos. En las comunidades que han optado por crear unidades psiquiátricas en los hospitales el problema es lo costoso de los internamientos en periodos de tiempo que oscilan entre los 10 días en unidades para agudos y estancias promedio de tres meses en casos de subagudos. Para los enfermos mentales que requieren de internamiento de larga duración el problema es la falta de plazas, colapsadas las camas existentes por enfermos ya internados. En opinión del doctor Clusa, los servicios de salud mental son los que más están pagando desde hace tiempo la crisis latente de la sociedad de bienestar:

-Se dedican más esfuerzos a problemas infraestructurales que a ir a la raíz del problema, a las causas que motivan el aumento de enfermedades mentales: desestructuración familiar, desempleo, pérdida de lo que eran hasta hace poco unas estructuras integradoras, la angustia que el enfermo mental siente al alejarle de su hábitat y, por parte médica...

Una larga pausa del buen psiquiatra veterano superviviente de numerosas batallas, muchas de ellas perdidas, en defensa de la sanidad pública en el tratamiento de la enfermedad mental.

-¿Y por parte médica, decía usted...?

-Se ha de reconocer el problema que para los psiquiatras tradicionales representa un tipo de consultas ("¿cómo debo tratar a mis hijos, doctor?" o "¿qué me aconseja para llevar bien mi separación?") que tienen más de abordaje psicológico que de consultas al psiquiatra de orientación biomédica. Ya de por sí desbordado por su trabajo, al psiquiatra le caen encima consultas que no le corresponde atender, propias del tiempo que vivimos: la invención de nuevas enfermedades, la última de las cuales es el síndrome del climaterio masculino.

-No me diga.

-Se lo digo. Vivimos un tiempo de construcción industrial del diagnóstico: colesterol, timidez, fatiga crónica... Fenómenos de la vida corriente hoy se medicalizan. Todo tratamiento tiene su fármaco. La gente lo exige y el resultado es que en la sanidad se han creado dos bandos: los profesionales médicos reducidos a la administración de pastillas y los que viven sumidos en el desengaño.

Entre desengaño y falta de recursos la carga de la reforma ha recaído sobre las familias de los enfermos mentales, a los que en muchas ocasiones se les aboca a una situación conflictiva y problemática. Aunque es innegable que en los últimos años ha aumentado el soporte socio-sanitario -más pisos protegidos, más residencias, más clubes y centros de día- el doctor Clusa afirma que lo más lacerante es la pregunta que se formulan la mayoría de familias: "¿Qué pasará con el enfermo cuando fallezcamos?".

-¿Qué respuesta reciben a esa pregunta?

-Ni los profesionales de la sanidad ni la Administración les podemos dar una respuesta que les tranquilice.

-¿Qué pasa con los enfermos mentales que se quedan solos?

-El peligro es que muchos acaben viviendo en la calle como vagabundos. Es lo que desde hace años está pasando en Estados Unidos o Gran Bretaña.

"Algunos secretos se los cuento a mi madre y es como una liberación". (Enferma mental en la emisora que también emite con el indicativo Desde Vuestras neuronas Ataca Radio Nikosia. Os Dejaremos Sin Ninguna).

En 1996 había en Cataluña 11 asociaciones de familiares de enfermos mentales aglutinadas para sus reivindicaciones. Hoy son 42, agrupadas en la federación Familiars de Malalts Mentals de Catalunya, que acoge a 4.000 familias, un 40% de ellas con el enfermo en casa. Siguen diciendo lo mismo: "Nuestros hijos sufren, pero nosotros también sufrimos".

Teresa Marfull, gerente de la federación, recuerda que Jordi Pujol les aceptó, el día que les recibió, que no se había hecho nada por ellos. Lo sabe bien la madre que lleva 20 años dándole a su hijo la medicación en el vaso de leche. O el padre que, sobre todo si el enfermo es un hijo varón, no acepta su enfermedad mental, con el sufrimiento que esto conlleva. Hay en la sala de estar de cada familia con un enfermo mental -enfermo y familia por lo general son fumadores compulsivos, como medio de paliar la ansiedad- una serie de historias, en apariencia minúsculas, pero que ofrecen un calidoscopio de los dramas que en toda familia provoca la enfermedad mental: sentimientos de culpabilidad en muchos casos, rupturas familiares, la angustia por el futuro del enfermo cuando los padres son mayores.

La carga psicológica que recae sobre la madre que ejerce como cuidadora al tiempo que se dedica a la casa y al trabajo, siempre doloroso, de mediar entre el enfermo y sus hermanos, cuando no el propio padre, cansados de soportarle; o la problemática de madres jóvenes que han de plantearse la disyuntiva de continuar trabajando o dejar de hacerlo para cuidar al hijo enfermo mental.

-Son necesarias más residencias, más pisos con soporte para los fines de semana que den descanso a las familias, pide Teresa Marfull, al tiempo de quejarse por la ausencia de unas políticas planificadas:

-La reforma ha de ser integral; el plan ha de seguir al individuo desde que se diagnostica su enfermedad mental hasta que muera; no se puede planificar sin contar con las familias y las personas afectadas, que son las que más saben de su día a día.

Entender que por sí mismos los enfermos mentales pueden hacer cosas es la gran asignatura pendiente. La mayoría de las familias se equivocaron en este aspecto: hay en ellas un exceso de protagonismo, de protección, de estigmatización del enfermo y de enseñarle apenas nada a valerse por sí mismo.

El exceso de soporte familiar puede ser perjudicial. Cuentan los que vivieron la historia, a modo de ejemplo, el caso del chico de una aldea gallega que en compañía de su padre viajó hasta Barcelona en busca de rehabilitación. Cuando los que trataban a su hijo le explicaron al padre que podían encontrarle trabajo decidió volver a la aldea con el chico. No quiso perder su rol de protección. El enfermo mental que consigue autonomía quiebra el proceso de la familia protectora, exige de forma inconsciente un reequilibrio del sentimiento de culpa y responsabilidad.

Pero ¿dónde empiezan y dónde acaban los derechos de un enfermo mental? "En la misma frontera que los de una persona normal", coinciden todos los expertos consultados para la elaboración del reportaje.

-El problema radica en que muchas familias abordan el problema puertas adentro, opina Teresa Marfull.

Para Josep Clusa hay un problema de fondo:

-Se ha liquidado el viejo núcleo familiar sin sustituirlo por nada. Se han perdido valores como el respeto y eso la sociedad lo está pagando a todos los niveles; uno de ellos con el aumento de problemas mentales a los 12 y 13 años.

El profesional, la familia, el enfermo y la Administración deberían trabajar al unísono. Esa conjunción de esfuerzos se da pocas veces. El día a día de las familias la Administración no lo ha resuelto y una visita médica de 10 minutos cada cuatro meses no resuelve nada salvo aumentar los beneficios de la industria del fármaco.

Dice Teresa Marfull:

-Productos que han salido hace cinco años se dejan de fabricar para sacar al mercado otros nuevos, mucho más caros.

-¿Y curan, cuando menos?

-¿Curar? Yo diría que ayudan a controlar la situación, a compensar al enfermo y evitar situaciones de descontrol, pero todavía no se ha investigado lo suficiente para curar las enfermedades mentales. Los laboratorios farmacéuticos no investigan lo suficiente para curar a estas personas. Podríamos hablar del gran negocio. El 40% del presupuesto de salud mental va para medicamentos. Otro buen porcentaje se lo llevan los manicomios en régimen de concierto con la Administración. Cataluña, pionera en la lucha por el cierre de esos centros, es hoy la comunidad autónoma que más manicomios tiene abiertos.

"A veces te hacen daño con las cosas que te dicen" (Una chica en Radio Nikosia, que también emite bajo el indicativo Momentos de locura llenos de realidad).

Como Josep Clusa, Teresa Marfull también reivindica para el enfermo mental más política social y menos pastillas. El ocio como actividad rehabilitadora en lugar de los fármacos. ¿A qué equivale más política social? A más descentralización y más especialistas. Más reconocimiento de que el enfermo mental tiene capacidad para expresarse. Reconocimiento de su personalidad y acabar con el estigma de que el enfermo mental es equivalente a violencia, incapacidad laboral, personalidad voluble. Normalizar el colectivo.

La inserción laboral de los enfermos mentales es otro de los problemas que no ha sido resuelto. "No se cumple siquiera lo legislado. Que las empresas que superen los 50 trabajadores tengan un 2% reservado para discapacitados no se cumple ni en la empresa privada ni en la pública", afirma tajante el doctor Clusa. No hay comprensión por parte de la sociedad.

Muchos enfermos mentales podrían trabajar. La apuesta de La Fageda con sus productos lácteos, un éxito comercial que les hace hoy competitivos con las grandes industrias del sector, lo demuestra. Pero no todos tienen la audacia del psicólogo Cristóbal Colón, buen nombre y apellido para moverse entre enfermos mentales recordando el viejo chiste del loco que cree ser el navegante, al poner en marcha La Fageda dando trabajo a enfermos mentales. Un 80% de los enfermos que podrían trabajar no encuentran trabajo. Faltan perfiles de empresas, cooperativas para discapacitados mentales como la que con audacia puso en marcha Cristóbal Colón, un pionero como lo fue su homónimo el navegante. Sólo los empresarios que han tenido o tienen alguna persona próxima afectada por algún tipo de enfermedad mental son más receptivos a darles trabajo.

Inmaculada Pinar y Enric Arqués, de la Asociación Joia, que ha potenciado Radio Nikosia, siguiendo la experiencia original argentina, saben bastante del problema. Dicen:

-Son muchos los que piden que les ayudemos a buscar trabajo sin decir que están enfermos porque su experiencia personal les demuestra que cuando lo han dicho no los han cogido.

Pinar y Arqués empezaron su trabajo en 1983, conscientes de que derribar los muros de los manicomios era un desafío apasionante que podía quedar poco más que en nada si no se facilitaban recursos. Cuando ellos empezaron sólo existían tres asociaciones dedicadas a la ayuda al enfermo mental y a sus familias. Desde 1983 hasta 1990 las tres instituciones vivieron con penurias. "Simples subvenciones para mantenimiento y la ayuda de un voluntariado profesionalizado. En los últimos años la situación ha mejorado. Han sido años de transformación de la estructura, pero la integración social y laboral sigue siendo el gran problema".

-Le seguimos dando al individuo la identidad de enfermo, dice Arqués.

-Derribamos los muros de muchos manicomios, pero siguen en pie los muros invisibles de la sociedad, opina Inmaculada Pinar.

El enfermo mental sigue siendo un ciudadano de segunda, estigmatizado por intensos, viejos prejuicios sociales: son vagos, agresivos, vulnerables, insociables... Sigue existiendo resistencia de muchos vecinos a que en sus escaleras se instalen enfermos mentales en un piso tutelado. La frase "que los cuiden bien, pero lejos", es muy habitual. Dicen los expertos que no se trata de pedir tolerancia para el enfermo mental, sino respeto y falta de prejuicios.

-Hemos de romper las gafas desenfocadas con las que se mira al enfermo mental, pide Arqués.

Sabe de muchas historias de enfermos a los que se les mira con lupa en el mundo laboral, exigiéndoles más que a los demás. Está la historia de la chica, muy joven, que encontró trabajo presentando un certificado de disminución psíquica. "Quiero que lo sepan para que así me ayuden", dijo. La aguantaron una semana, observándola con la lupa del prejuicio. "Es buena chica, pero como trabajadora no da la talla", dijo la empresa. Entró a trabajar poco después en una empresa similar ocultando entonces su deficiencia mental. Están contentísimos y le hicieron un contrato indefinido.

Vivimos un tiempo en el que el estilo de vida no favorece la buena salud mental. Todos los profesionales consultados para la elaboración del reportaje coinciden en idénticos y alarmantes diagnósticos: aumentan los trastornos obsesivos y depresivos; se vive con un alto nivel de insatisfacción personal y familiar. Se estima que el 27% de los europeos adultos sufren al menos una forma de alteración psíquica en alguna época de su vida y se espera que en 2020 la depresión sea la primera causa de enfermedad en el mundo desarrollado. En la Unión Europea 58.000 personas se suicidan anualmente, la mayoría de ellos jóvenes. La cifra supera el número de los fallecidos por accidentes de tráfico, sida u homicidios.

El que hace 25 años era alto cargo municipal de Urbanismo acertó: donde entonces estaba el manicomio hay ahora viviendas y el área ha sido remodelada. Los enfermos mentales irrecuperables fueron transferidos a otros manicomios y los que podían dejar tras de sí los muros fueron alojados en pisos o con sus familias, pasando a recibir asistencia psiquiátrica en un centro de día que el doctor Clusa dirigió hasta su jubilación. Hubo muchos que no se adaptaron: en el manicomio se sentían más seguros.

Si Radio Nikosia es la terapia para un grupo de enfermos mayoritariamente jóvenes, el teatro lo es en el centro de día para enfermos de media edad. Ahora ensayan Animales en la granja tras representar con éxito El enfermo imaginario con un montaje espléndido. Actualmente dirige los ensayos un actor profesional, Jordi Gràcia, que explica admirado lo rigurosos, disciplinados, que son los actores. El teatro como terapia, como normalización social, como cohesión de grupo.

Ahí está Sandra, 20 años, moviéndose por el escenario. Ella no es una enferma mental, sino una colaboradora, como lo es Lourdes, la profesional que controla desde el patio de butacas. Sandra estudia teatro y educación especial. Se enteró de que el centro de día buscaba voluntarios y se presentó. Confiesa que la experiencia le ha enriquecido a nivel personal:

-No sé qué enfermedad tienen ni me importa: sólo sé que son mis compañeros de compañía teatral y ellos agradecen que yo sea una más de la compañía.

En el pequeño, caótico, estudio de Radio Nikosia el personal se apiña en torno a la mesa llena de cables, de micros, de esperanzas y también de miedos. Tampoco allí se preguntan, unos a otros, por la enfermedad de cada cual. Ellos y ellas, como Sandra, agradecen ser parte del elenco de la emisora y tener libertad para expresar sus sentimiento:

-Ayer le dije al chico al que quiero lo que sólo explico al médico: mis problemas mentales y que tomo pastillas. Y decirlo fue para mí un sin vivir, ha explicado en antena una chica.

(Aquí Radio Nikosia, donde no cabe la palabra Secreto y sí te pedimos el esfuerzo de que demuestres que sabes mostrarte tal como eres).

dilluns, d’abril 02, 2007

Pla d'actuació Social

Informació sobre el Pla d'actuació social 2003 2006 de la Generalitat de Catalunya

Informació Departament de Salut

Informació de la Generalitat referent a Salut Mental i estudis d'economia de la salut

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir495/index.html

Estadística de persones amb discapacitat 2005

Informació detallada per comarques i altres categories de les persones amb discapacitats a Catalunya.

http://www.gencat.net/benestar/xifres/estadistiques/index2005.htm

dilluns, de novembre 20, 2006

LA VANGUARDIA DIGITAL - El suicidio es la causa principal de muerte entre los barceloneses de 15 a 44 años

El suicidio es la causa principal de muerte entre los barceloneses de 15 a 44 años
La terrible tragedia afecta más a los hombres que a las mujeres, ya que de cada cuatro suicidas, tres eran varones

Un ciudadano menor de 45 años se suicida cada semana en Barcelona. En el 2004, último año del que se disponen datos completos, 54 personas, entre hombres y mujeres, que no habían cumplido los 45, decidieron poner fin a su vida. Por primera vez desde hace 20 años, el suicidio es la primera causa de mortalidad en este segmento de la población, por encima, incluso, de los accidentes de tráfico y el sida, las dos plagas más mortíferas hasta ahora.

LA VANGUARDIA DIGITAL - El suicidio es la causa principal de muerte entre los barceloneses de 15 a 44 años

diumenge, d’octubre 22, 2006

Protocol ingressos involuntaris

Acord per l'aplicació del protocol d'atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de persones amb malaltia mental

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/premsa/doc11284.html